top
Bootstrap 101 Template
¥1599元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市云龙区徐州金龙湖婚礼小镇

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 新派文艺厅
 • 10
 • 60
 • 5.4M
 • 8

 • 草坪婚礼仪式区
 • 10
 • 60
 • M
 • 0
¥1599元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区中山北路延长段261号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 迪家厅
 • 30
 • 50
 • 8M
 • 0

 • 中国风厅
 • 15
 • 30
 • 3.5M
 • 2
¥1299元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 28 桌 | 地址:徐州市泉山区大彭路

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 花嫁丽舍厅
 • 15
 • 18
 • 4.8M
 • 3

 • 盛世年华厅
 • 10
 • 18
 • 4.8M
 • 3